Ali quick

8,564,514

مایکل شوماخر

علی کارگر پور

8,558,329

مایکل شوماخر

فرهاد تجار

8,486,630

مایکل شوماخر

همه ی رانندگان

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این بازی به صفحه طریقه بازی بروید.

 

زمان تعیین برندگان: 11 شهریور 1391
مراسم اهدای جوایز برندگان رنو رالی

 

239,035 km

مجموع کیلومتر مسیرهای طی شده در طول رالی های در حال انجام