علی فتحی

1,859,489

مایکل شوماخر

محمد زایررضایی

1,408,014

مایکل شوماخر

نازنین 29

1,305,290

مایکل شوماخر

همه ی رانندگان

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این بازی به صفحه طریقه بازی بروید.

 

زمان تعیین برندگان: 11 شهریور 1395
مراسم اهدای جوایز برندگان رنو رالی

 

300 km

مجموع کیلومتر مسیرهای طی شده در طول رالی های در حال انجام